Algemene-, leverings- en betalingsvoorwaarden Gools

(KvK-nummer: 72492171)

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden van Gools, gevestigd te Overloon en opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Aanbiedingen en offertes zijn maatwerk en gelden niet automatisch voor andere partijen en/of toekomstige opdrachten.
 4. Wijzigingen of aanvullingen gelden slechts wanneer zij door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De opdracht komt tot stand, zodra de opdrachtgever, schriftelijk en binnen 30 dagen het aanbod heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Gools op (mondeling) verzoek van de opdrachtgever is gestart met uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 1. Gools zal de te verrichten werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten.
 2. Gools zal er naar streven haar werkzaamheden binnen een vooraf afgegeven termijn uit te voeren.
 3. Uitvoering van de opdracht vindt zorgvuldig plaats conform goed vakmanschap en binnen de normen zoals die gelden in de branche waarin Gools werkzaam is.
 4. Gools garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, de opdracht betreft een inspanningsverbintenis.
 5. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens welke nodig zijn voor uitvoering van de opdracht aan Gools ter beschikking te stellen.
 6. Gools is niet aansprakelijk voor schade doordat Gools is uitgegaan van onjuiste of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens, modellen, bescheiden en adviezen afkomstig van Gools.

Artikel 4 Prijsstelling

 1. Prijzen kunnen op 3 manieren, dan wel een combinatie hiervan, worden vastgesteld, hierover worden vooraf afspraken gemaakt in de opdrachtbevestiging:
  a. Vast bedrag per maand;
  b. Werkelijk bestede uren maal overeengekomen uurtarief;
  c. Succesfee: vast bedrag of percentage.
 2. Prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Prijzen betreffen, tenzij anders aangegeven, een all-in tarief, inclusief eventuele kantoorkosten of reis- en verblijfkosten.
 4. Bij elke opdracht zal Gools vooraf een zo duidelijk mogelijke kostenindicatie aan opdrachtgever af geven. Indien Gools voorziet dat deze afgegeven indicatie wordt overschreden zal dit zo snel mogelijk worden gemeld.

Artikel 5 Betaling

 1. Gools factureert aan opdrachtgever op de laatste werkdag van elke kalendermaand over de betreffende maand.
 2. De op de factuur vermelde bedragen, inclusief BTW, dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op de rekening van Gools ontvangen te zijn.
 3. Indien opdrachtgever met betaling in gebreke blijft na 14 dagen, is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd met ingang van de dag volgend op voornoemde 14 dagen-termijn
 4. Indien betaling 30 kalenderdagen na factuurdatum nog niet voldaan is kan Gools verdere uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang opschorten of staken. Versie 201811
 5. Indien opdrachtgever in gebreke is 30 dagen na factuurdatum, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de opdrachtgever naast betaling van het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering. De hoogte van deze kosten is minimaal 15% van het openstaande bedrag, inclusief rente, met een minimum van € 250.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen met betrekking tot de overeenkomst indien een verschuldigde betaling niet volledig of tijdig door Gools is ontvangen.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

           Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen zo snel mogelijk in onderling overleg de opdracht aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht consequenties heeft voor de prijsstelling zal Gools de opdrachtgever hier vooraf over inlichten.
 3. Gools mag de prijsstelling verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk hoger is dan werd voorzien bij het sluiten van de overeenkomst doordat opdrachtgever opzettelijk dan wel niet opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Gools is niet verplicht gehoor te geven aan een verzoek van opdrachtgever tot het verrichten van extra werkzaamheden.

  Opschorting of tussentijdse beëindiging
 5. Gools en opdrachtgever kunnen beide de opdracht eenzijdig te allen tijde schriftelijk opschorten of beëindigen.
 6. Gools zal in elk geval de opdracht beëindigen indien zij geen constructief en open overleg met de opdrachtgever meer mogelijk acht.
 7. Alle tot dat moment verrichtte werkzaamheden worden in rekening gebracht, vermeerderd met het deel van de succesfee, indien een succesfee is overeengekomen, dat te relateren is aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen.
 2. Indien het in het kader van de opdracht noodzakelijk is dat Gools informatie van opdrachtgever aan derden verstrekt zal hiervoor vooraf goedkeuring worden gevraagd.
 3. Voor zover het uitvoeren van de opdracht de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgever als natuurlijk persoon met zich meebrengt zal Gools als Verwerkingsverantwoordelijke fungeren in de zin van de AVG.
 4. Gools zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, die naar redelijkheid van de stand van de techniek en bijbehorende kosten in verhouding staan tot de aard van de opdracht en de gegevens, om door opdrachtgever verstrekte gegevens te beveiligen tegen verlies.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Gools is te allen tijde beperkt tot hetgeen in dit artikel is vastgelegd.
 2. Het staat opdrachtgever vrij de adviezen van Gools wel of niet op te volgen.
 3.  Indien Gools aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van de door Gools gedeclareerde vergoedingen voor de werkzaamheden over de voorafgaande aan de aansprakelijkstelling laatste 6 maanden.
 4. Aansprakelijkstellingen door de opdrachtgever dienen binnen 3 maanden na constatering door deze te zijn ingediend.
 5. Gools is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

Artikel 9 Intellectuele eigendommen

 1. Alle door Gools verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, werkwijze, contracten,
  ontwerpen, schetsen, software en (reken)modellen, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik
  door de opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Gools worden
  verveelvoudigd, openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld.

Artikel 10 Overmacht

 1. Beide partijen kunnen niet verplicht worden tot nakoming van hun verplichtingen indien zij hiervoor gehinderd worden door omstandigheden die te wijten zijn aan overmacht, zoals, maar niet beperkt tot: ziekte, internetstoring, uitval van elektriciteit en weersomstandigheden.
 2. Partijen zullen tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de opdracht opschorten.
 3. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn partijen gerechtigd om de opdracht te ontbinden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en opdrachten tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst of opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
Gools Business Coaching draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches